Khayokhodzhaev Shakhriyor (JICA奨学生)
Tursyn Nazerke
Suiunbekova Saikal
Rajabova Manizha
Ospanova Sofya
Osmonova Gulzada
Nurlan kyzy Aliia
Mukhamejanova Aizhan
Abdullayev Ramil