Badiyeva Aizada
Smanova Nargiza
Suvanova Yulduzkhon
Malakbozova Munira
Mavlonova Maftunakhon
Nyussupov Assylzhan
Bazarova Asal
Khayokhodzhaev Shakhriyor(JICA Fellow)
Tursyn Nazerke
Suiunbekova Saikal
Rajabova Manizha
Ospanova Sofya