Khayokhodzhaev Shakhriyor(JICA Fellow)
Tursyn Nazerke
Suiunbekova Saikal
Rajabova Manizha
Ospanova Sofya
Osmonova Gulzada
Nurlan kyzy Aliia
Mukhamejanova Aizhan
Abdullayev Ramil
Boziev Kamoliddin (JICA Fellow)
Ibragimova Aida (JICA Fellow)
Geldiyeva Mivegozel